deutsch lernen, deutsch, lernen, almanca, almanca öğreniyorum, passiv, perfekt, modal verben, alman yazarlar, dilbilim, linguistik, sprachwissenschaft, kontrastive linguistik, karşılaştırmalı dilbilgisi

Yalan her şeyi söyler..

Yalan her şeyi söyler. Die Lüge sagt alles.


Dürüstlük doğruyu söyler.

Dürüstlük doğruyu söyler. Ehrlich sagt nur die Wahrheit.


Yalnızlık güzeldir, bir şeyleri hiç bilmiyorsan..

Yalnızlık güzeldir, bir şeyleri hiç bilmiyorsan. Einsamkeit ist schön,darüber weißt du nie etwas.


Mutluysan hayat güzeldir!

Mutluysan hayat güzeldir. Wenn du glücklich bist, ist das Leben schön.

Mutlu değilsen hayat güzel olsa ne değişir.  Wenn du traurig bist, ist das Leben schön aber was es aendert.

 


Dilbilgisi Çeviri Yöntemi

Dilbilgisi-çeviri yönteminde başlangıçta daha çok dilbilgisi kurallarının öğretimine önem verilmiştir. Daha sonraları, asıl amacın dilbilgisi kurallarını öğretmek değil, yabancı bir dili öğretmek olduğunu savunan dilciler çıkmış ve di Marini 1532 yılında yeni bir dilbilgisi kitabı yazmıştır.

 

Die Grammatik-Übersetzungsmethode wurde zunächst viel Bedeutung beigemessen, um die Lehre der Grammatik. Später ist der Hauptzweck nicht die Regeln der Grammatik zu lehren, argumentierte, dass Linguisten kam, eine Fremdsprache zu unterrichten und anderen Marini 1532 schrieb er eine neue Grammatikbuch.

 

Rönesans devrinde Jan Comenius yabancı dil öğretiminde taklit ve tekrardan yararlanılan, okuma ve yazmaya önem veren veren ilkeler geliştirilmiştir. Bu görüşlerini de Linguarum Methodus Novissima adlı dilbilgisi kitabında uygulanmıştır. Ayrıca, Comenius 1658 ‘te yayınladığı Orbis Pictus adlı kitabında ilk kez yabancı dil öğretiminde resimden yararlanma yoluna gitmiştir.

 

In der Zeit der Renaissance Januar Comenius Fremdsprachenunterricht nachgeahmt und profitierte erneut Nachdruck auf, die entwickelt wurden Lesen und Schreiben Prinzipien. Ich Lingua wurde auch angewendet, diese Ansichten Novissi meine Grammatik Methodus. Auch Comenius 1658 ‘in te zuerst von Orbis Pictus Fremdsprachenunterricht in dem Buch wird versucht, aus dem Bild zu profitieren.

 

XIX. yüzyılda Karl Plötz (1819-1881) bu yöntemi geliştirmiş ve XX. yüzyılın ortalarına kadar bu yöntem çoğu yerde geçerliliğini korumuştur. Dilbilgisi-çeviri yönteminin en belirgin özellikleri şunlardır:

 

XIX. Plötze Jahrhunderts, Karl (1819-1881) hat diese Methode und XX entwickelt. Diese Methode ist immer noch in den meisten Orten bis zur Mitte des Jahrhunderts gültig. Die hervorstechenden Merkmale der Grammatik-Übersetzungsverfahren ist wie folgt:

 

a) Dilbilgisi kurallarından yararlanılarak yabancı dil öğretimi yapılmaya çalışılır. Biçimbilgisi, sözdizimi kuralları üzerinde durulur. Bu yöntem, öncelikle kaynak dil ve hedef dilin dilbilgisi kurallarının ayrıntılı bir analizini gerektirir. Daha sonra bu çalışma ile elde edilen bilgiler metinler üzerinde çeviri denemeleriyle uygulamaya geçirilir.

 

a) die Nutzung der Grammatikregeln versucht, den Fremdsprachenunterricht. Morphologie, Syntax-Regeln sind hervorgehoben. Dieses Verfahren erfordert zunächst eine genaue Analyse der Ausgangssprache und der Zielsprache Grammatik. Dann wird das in dieser Studie gewonnenen Informationen mit Test Übersetzungen von Texten implementiert.

 

Sesbilime yeterince önem verilmez. Bu nedenle bu yöntemle öğrenilen yabancı dilin telaffuzu sağlıklı yapılmaz. Bu durumu bu yöntemde, okuma ve yazmanın temel noktaları oluşturmasına karşı konuşma ya da dinlemenin hemen hiç önem taşımayan uygulamalar oluşuyla da açıklayabiliriz.

 

Phonetik ist genügend Aufmerksamkeit nicht gegeben. Daher ist die Aussprache von Fremdsprachen durch diese Methode gelernt, nicht gesund. In diesem Fall wird bei dieser Methode, lesen und hören die Sprache oder das Schreiben vor der Erzeugung Grundpunkte können mit fast keiner Bedeutung für Anwendungen erläutert aufgetreten.


Deutsch und Türkisch kurze İmperativ

1 GEL KOMM
2 DUR WARTE
3 CEK ZIEH
4 YAPMA HÖR AUF
5 YAP MACH
6 IZLE SCHAU
7 BAK GUCK
8 VER GIB
9 AL NIMM
10 GÖTÜR BRING DAS WEG
11 GETIR BRING DAS HER
12 GIT GEH
13 BIRAK LASS
14 TUT HALTE
15 INDIR NIMM DAS RUNTER
16 KALDIR HEB DAS AUF
17 YAZ SCHREIB
18 SAATE BAK SCHAU AUF DIE UHR
19 KOY LEG DAS HIN
20 TOPLA RÄUM DAS AUF


Deutsch und Türkisch kurze Übungen

Hmmm, es ist gar nicht mehr so viel, daher hier der Rest, mit der bitte um Berichtigung, wenn etwas nicht stimmt. 

1. çok defa = mehrmals
2. Ne var ne yok? = Was gibt es neues?
3. Türkçe biliyor musunuz? = Können Sie Türkisch?
4. bir şey değil = nichts zu danken / gern geschehen
5. Evli misin? = Bist du verheiratet?
6. Türkçe konuşuyor musun? = Sprichst du Türkisch?
7. çok fazla = sehr viel / zu viel
8. Ben de istiyorum. = Ich will / möchte auch.
9. hiç durmadan = immerzu / unaufhörlich
10. her gün = jeden Tag
11. Ben de seni seviyorum. = Ich liebe dich auch.
12. her an = jeden Moment
13. Biraz Türkçe biliyorum. = Ich kann etwas Türkisch.
14. sen tatlısın = du bist süss
15. Değil mi? = Nicht wahr? / Oder?
16. Neden? = Warum?
17. tiğla örmek = haekeln
18. dikiş dikmek = naehen
19. Bir fincan kahve istiyorum. = Ich möchte eine Tasse Kaffee.
20. Memnuniyetle! = Sehr gern!
21. Seni özledim. = Ich habe dich vermisst.
22. Yavaş lütfen. = Langsamer bitte.
23. Almanca konuşuyor musunuz? = Sprechen Sie Deutsch?
24. Maalesef Türkçem güzel değil. = Leider ist mein Türkisch noch nicht so gut.
25. seni istiyorum = ich will dich
26. Nerede oturuyorsun? = Wo wohnst du?
27. Ben de seni. = Ich dich auch.
28. iyi günler / tünaydın = guten Tag
29. Az biraz. = Nur wenig.
30. Sen beni seviyor musun? = Liebst du mich?
31. önemli değil = nicht wichtig
32. Bunun Türkçesi ne? = Was heisst das auf Türkisch?
33. sen aptal sın = du bist doof / dumm