Dilbilgisi Çeviri Yöntemi

Dilbilgisi-çeviri yönteminde başlangıçta daha çok dilbilgisi kurallarının öğretimine önem verilmiştir. Daha sonraları, asıl amacın dilbilgisi kurallarını öğretmek değil, yabancı bir dili öğretmek olduğunu savunan dilciler çıkmış ve di Marini 1532 yılında yeni bir dilbilgisi kitabı yazmıştır.

 

Die Grammatik-Übersetzungsmethode wurde zunächst viel Bedeutung beigemessen, um die Lehre der Grammatik. Später ist der Hauptzweck nicht die Regeln der Grammatik zu lehren, argumentierte, dass Linguisten kam, eine Fremdsprache zu unterrichten und anderen Marini 1532 schrieb er eine neue Grammatikbuch.

 

Rönesans devrinde Jan Comenius yabancı dil öğretiminde taklit ve tekrardan yararlanılan, okuma ve yazmaya önem veren veren ilkeler geliştirilmiştir. Bu görüşlerini de Linguarum Methodus Novissima adlı dilbilgisi kitabında uygulanmıştır. Ayrıca, Comenius 1658 ‘te yayınladığı Orbis Pictus adlı kitabında ilk kez yabancı dil öğretiminde resimden yararlanma yoluna gitmiştir.

 

In der Zeit der Renaissance Januar Comenius Fremdsprachenunterricht nachgeahmt und profitierte erneut Nachdruck auf, die entwickelt wurden Lesen und Schreiben Prinzipien. Ich Lingua wurde auch angewendet, diese Ansichten Novissi meine Grammatik Methodus. Auch Comenius 1658 ‘in te zuerst von Orbis Pictus Fremdsprachenunterricht in dem Buch wird versucht, aus dem Bild zu profitieren.

 

XIX. yüzyılda Karl Plötz (1819-1881) bu yöntemi geliştirmiş ve XX. yüzyılın ortalarına kadar bu yöntem çoğu yerde geçerliliğini korumuştur. Dilbilgisi-çeviri yönteminin en belirgin özellikleri şunlardır:

 

XIX. Plötze Jahrhunderts, Karl (1819-1881) hat diese Methode und XX entwickelt. Diese Methode ist immer noch in den meisten Orten bis zur Mitte des Jahrhunderts gültig. Die hervorstechenden Merkmale der Grammatik-Übersetzungsverfahren ist wie folgt:

 

a) Dilbilgisi kurallarından yararlanılarak yabancı dil öğretimi yapılmaya çalışılır. Biçimbilgisi, sözdizimi kuralları üzerinde durulur. Bu yöntem, öncelikle kaynak dil ve hedef dilin dilbilgisi kurallarının ayrıntılı bir analizini gerektirir. Daha sonra bu çalışma ile elde edilen bilgiler metinler üzerinde çeviri denemeleriyle uygulamaya geçirilir.

 

a) die Nutzung der Grammatikregeln versucht, den Fremdsprachenunterricht. Morphologie, Syntax-Regeln sind hervorgehoben. Dieses Verfahren erfordert zunächst eine genaue Analyse der Ausgangssprache und der Zielsprache Grammatik. Dann wird das in dieser Studie gewonnenen Informationen mit Test Übersetzungen von Texten implementiert.

 

Sesbilime yeterince önem verilmez. Bu nedenle bu yöntemle öğrenilen yabancı dilin telaffuzu sağlıklı yapılmaz. Bu durumu bu yöntemde, okuma ve yazmanın temel noktaları oluşturmasına karşı konuşma ya da dinlemenin hemen hiç önem taşımayan uygulamalar oluşuyla da açıklayabiliriz.

 

Phonetik ist genügend Aufmerksamkeit nicht gegeben. Daher ist die Aussprache von Fremdsprachen durch diese Methode gelernt, nicht gesund. In diesem Fall wird bei dieser Methode, lesen und hören die Sprache oder das Schreiben vor der Erzeugung Grundpunkte können mit fast keiner Bedeutung für Anwendungen erläutert aufgetreten.